Peter Timmer, auteur op

28 juni 2022

Iedereen kent het wel, je staat midden in de les met je personal trainer en moet ineens uitgebreid gapen. Meestal gebeurt het wanneer je de gewichten weer neerzet en staat bij te komen. Maar waarom gebeurt dit? En waarom tijdens het sporten terwijl je gewoon lekker in je energie zit? Het antwoord op deze vraag is simpel.


Volgens onderzoeken gapen we tijdens het sporten omdat het lichaam moet afkoelen van de prestaties die we op dat moment leveren. We happen zeg maar naar lucht, waarmee het lichaam, je bloed, kan afkoelen. Ook kan er daardoor meer bloed stromen naar de hersenen. Zie het dus als een soort ventilator die op dat moment extra wordt aangezet.

Welke oefeningen laten je gapen tijdens het sporten?

Ook de oefening die je doet kan het gapen meer opwekken. Zo zijn bijvoorbeeld deadlifts of squats oefeningen die het gapen tijdens het sporten opwekken. Met deze oefeningen train je namelijk de grotere spiergroepen, waardoor je temperatuur snel omhoog schiet. Ook kan het te maken hebben dat er meer bloed naar de spiergroep gestuurd moet worden, waardoor er extra zuurstof nodig is. Resultaat: gapen.

Weersomstandigheden

Maar wat nou als het buiten heel warm is of koud? Bij warmte heeft het geen zin, want met de warme lucht koelt je lichaam niet voldoende af. Bij koude temperaturen moet je lichaam juist aan het werk om de interne verwarming aan te houden. Gapen zal dan ook niet zo snel gebeuren.

Sta je dus net in je deadlift of boksles en moet je uitgebreid gapen? Dan is dat dus eigenlijk een teken dat je lekker bezig bent. Je bloed stroomt naar de spiergroep die je traint, je lichaam koelt af en dat allemaal doordat je mond wat wijder opengaat. Let wel op als je teveel gaapt, want misschien is het dan tijd voor een break.


Nog energie over?


Ontdek dan meer over het sporten met een personal trainer. Met alle focus voor jou in onze privé gym. Die is gelegen op het Amstel Business Park in Amsterdam Oost. Uiteraard kan je eerst vrijblijvend een gratis proefles volgen om te ontdekken of het echt iets voor jou is.


ONTDEK PERSONAL TRAINING

27 december 2021

Iedereen die weleens gebokst heeft weet het: het gaat echt niet alleen maar om de kracht. Een goede conditie en uithoudingsvermogen zijn belangrijk wil je goed kunnen boksen.  Maar waarom is boksen goed voor je lichaam?


Wie ooit in de ring heeft gestaan weet precies wat er allemaal komt kijken bij het boksen. Het gaat niet alleen om de kracht en spieren, maar veelal om conditie, uithoudingsvermogen en concentratie. Het snel reageren op stoten die je probeert te ontwijken en de kans grijpen als die er is. Dit alles bij elkaar maakt boksen een enorm goede high intensity training. Je bent continue in beweging en gebruikt al je spieren. 

Bewegen voor een goede conditie

Krachtig uitdraaien met je arm om een goede stoot te geven en wegspringen wanneer dat nodig is. Scherp blijven op het spel en snel reageren. Boksen vraagt om uithoudingsvermogen en opperste concentratie. Het is daarom goed om naast het boksen ook aan cardio te doen. Je komt hierdoor sterker in de ring te staan. Naast boksen is het goed om bijvoorbeeld te gaan hardlopen of zwemmen. Dit is enorm goed voor je conditie en daar heb je baat bij tijdens het boksen.

Ook ademhaling is een belangrijk onderdeel. Als je uitstoot blaas je hard uit, zo is je stoot harder en kan je alles geven. Let bij het boksen goed op je ademhaling, zo blijf je geconcentreerd en houd je focus.

Uiteraard mogen de krachttrainingen niet ontbreken. Want met een goede conditie en geen kracht kom je er niet. Zorg ervoor dat je een held wordt in optrekken en je de squats goed onder controle hebt. Dumbbells en kettlebells worden je beste vrienden. Probeer bijvoorbeeld eens uit te stoten met een lichte dumbbell in je hand. Je ontwikkelt hiermee een goede en sterke beweging. 

Boksen is goed voor je lichaam, omdat je zowel conditie als kracht goed op orde moet hebben. Je gebruikt je hele lichaam en moet op je ademhaling letten.


Nog energie over?


Kom een boksles bij ons volgen!

Samen met onze trainers hebben we alle focus voor jou in onze privé gym. Die is gelegen op het Amstel Business Park in Amsterdam Oost. Uiteraard kan je eerst vrijblijvend een gratis proefles volgen om te ontdekken of het echt iets voor jou is.


MEER OVER BOKSEN

26 december 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN BELIEVE AND ACHIEVE

Artikel 1: De overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Believe and Achieve | Marshall Personal Training and coaching | Giovanny Marshall, verder te noemen “Believe and Achieve”. De aard van deze overeenkomst is dat u door Believe and Achieve wordt bijgestaan door middel van het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiding tijdens het programma. Op de Overeenkomst zijn deze Algemene voorwaarden van Believe and Achieve van toepassing. De afgesloten rittenkaart of afgesproken aantal Personal Training-sessies  als omschreven in de Trainingsovereenkomst zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

Believe and Achieve is de handelsnaam van Giovanny Marshall, Personal Trainer, statutair gevestigd te Amsterdam aan de H. J. E. Wenckenbachweg 135, 1096 AM. Believe and Achieve is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70493219. Believe and Achieve werkt met de app ____ waarin de agenda van uw Personal Training-sessies worden bijgehouden, aan u persoonlijke trainingsprogramma’s worden verstrekt en voedingsadviezen worden gegeven.

De Personal Training-sessies vinden tenzij anders afgesproken plaats op de locatie in Amsterdam. Na betaling van de facturen heeft u het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van Believe en Achieve. Op de locatie kunt u producten en consumpties kopen, deze worden u achteraf in rekening gebracht (via een factuur of SEPA automatische incasso) of dient u direct met pin te betalen. Producten kunnen worden geruild als deze “als nieuw” weer worden geruild in de originele verpakking met de originele toebehoren en labels. Gebruikte of op maat gemaakte producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 2: Bedenktijd

Indien u een intakeformulier heeft ingevuld via de website van Believe and Achieve heeft u een bedenktijd van 14 dagen om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van de diensten van Believe and Achieve,  vervolgsessies heeft geboekt via de app of een Trainingsovereenkomst in persoon heeft getekend.

Artikel 3: Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode die is overeengekomen in de Trainingsovereenkomst en wordt steeds automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, tenzij een van de partijen minimaal een maand tevoren aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen. Een rittenkaart is steeds geldig voor een periode van uiterlijk een half jaar na afsluiting daarvan. Afgesproken aantal Personal Training-sessies binnen de abonnementen voor 3 of 6 maanden dienen steeds binnen 4 respectievelijk 7 maanden te worden gebruikt. Niet gebruikte Personal Training-sessies  vervallen daarna. Believe and Achieve werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen.
  2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:
  – U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;
  – Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende Personal Training-sessies na deze maand wordt in dit geval terugbetaald.
  3. Ingeval u langdurig ziek bent, een langdurige blessure heeft en/of zwanger bent kunt u uw lidmaatschap met een vaste initiële looptijd -na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring- tijdelijk stopzetten. De einddatum van het lidmaatschap zal dan kosteloos worden verlengd met de periode van stopzetting. Het lidmaatschap kan maximaal drie (3) maanden worden stopgezet.
  4. Ingeval van afwezigheid vanwege vakantie van zeven (7) of meer dagen kan u uw lidmaatschap met een vaste initiële looptijd van zes (6) maanden tijdelijk stopzetten met een maximum van vier (4) weken per keer. De einddatum van het lidmaatschap zal dan kosteloos worden verlengd met de periode van stopzetting. De mogelijkheid tot tijdelijke stopzetting wegens vakantie bestaat niet voor lidmaatschappen met een looptijd van minder dan zes (6) maanden.
 2. Believe and Achieve heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende Personal Training-sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Believe and Achieve aantoonbaar geleden schade.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs voor de Personal Training-sessies en rittenkaarten wordt vooraf schriftelijk of mondeling overeengekomen in een Trainingsovereenkomst. De prijzen op de website zijn niet bindend.
  2. Eventuele prijsverhogingen worden door Believe and Achieve 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
  3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Trainingsovereenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende Personal Training-sessies wordt terugbetaald.
  4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing indien de prijs wordt aangepast op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 5: Betaling

 1. De Personal Training-sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd of per (SEPA) automatische incasso ter keuze van Believe and Achieve.
  2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Believe and Achieve schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de dan gestelde termijn te voldoen.
  3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Believe and Achieve gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Believe and Achieve is gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen na de eerste herinnering van € 45,- De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 75,-. Voorts is Believe and Achieve bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
  4. Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Believe and Achieve bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van Believe and Achieve

 1. Believe and Achieve staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Trainingsovereenkomst.
  2. Believe and Achieve staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

 1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Believe and Achieve. Believe and Achieve verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
  2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
  3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Believe and Achieve door te geven.
  4.Het Intakeformulier of de Trainingsovereenkomst dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier/overeenkomst kan u, voor deelname aan de Personal Training-sessies of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 8: Wijziging van lidmaatschapsvorm

Indien u wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm in prijs gelijk is of hoger is dan de huidige lidmaatschapsvorm, dan kan u te allen tijde overstappen naar een dergelijke nieuwe lidmaatschapsvorm met ingang van de eerstvolgende betalingsdatum. In onderling overleg en tegen bijbetaling van het pro rata verschil tussen de huidige abonnementsvorm en de nieuwe abonnementsvorm, kan de nieuwe abonnementsvorm ook ingaan vóór ingang van de eerst volgende Personal Training-sessie.

Indien u wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm is in prijs lager is dan de huidige lidmaatschapsvorm, dan kan u pas overstappen na het einde van de lopende Trainingsovereenkomst.

Artikel 9: Annuleringen of te laat komen

 1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Believe and Achieve via de app of whatsapp. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland. Wel kan een afgezegde sessie, indien daar in de agenda ruimte voor is, binnen uiterlijk twee weken worden ingehaald. Daarna vervalt dat recht.
  2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Believe and Achieve om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Believe and Achieve is niet aansprakelijk wanneer u op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies. De door Believe and Achieve gegeven instructies worden gedaan op basis van de door hem opgedane kennis en ervaring én overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
  2. Believe and Achieve is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
  3. Believe and Achieve zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Believe and Achieve is beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitbetaald.
  4. U bent tegenover Believe and Achieve aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het  niet nakomen van uw verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van u komt.
  5. Believe and Achieve is niet aansprakelijk wanneer u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Believe and Achieve is alleen aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld en alleen voor directe schade. Believe and Achieve is nimmer aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade, tenzij deze wordt gedekt door de WA-verzekering van Believe and Achieve.
  6. Believe and Achieve is nimmer aansprakelijk voor het niet halen van vooraf of tijdens de Personal Training-sessies geformuleerde doelen of de gevolgen daarvan, zoals het niet kunnen deelnemen aan sportevenementen of -reizen, die door u zijn gepland of geboekt.

Artikel 11: Persoongegevens en privacybeleid

Believe and Achieve verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het Privacy Statement op onze website.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

 1. Het intellectueel eigendomsrecht op de adviezen, werken, publicaties, foto’s en ontwerpen hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Believe and Achieve.
  2. Het is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Believe and Achieve deze adviezen of werken al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  3. Het is tevens niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Believe and Achieve de door Believe and Achieve geleverde adviezen, foto’s en werken te bewerken en/of te vertalen.
  4. U zult nimmer zonder schriftelijke toestemming van Believe and Achieve de gepresenteerde adviezen, voorstellen, foto’s of werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
  5. Tenzij anders afgesproken mag Believe and Achieve de door hem van u gemaakte foto’s gebruiken ter promotie van zijn bedrijf op haar website of sociale media kanalen.

Artikel 13: Klachten

 1. Klachten dienen door u onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan Believe and Achieve. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Believe and Achieve in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Believe and Achieve de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor u aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door u schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14: Overige

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen vormen het met of door u ingevulde intakeformulier/Trainingsovereenkomst en deze voorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen tussen partijen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien hier uitdrukkelijk schriftelijk vanaf is geweken. z

Artikel 15: Geschillen

 1. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Believe and Achieve het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Believe and Achieve en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


×

Wij helpen je graag

Neem eenvoudig contact met ons via WhatsApp of stuur een e-mail via info@believeandachieve.nl

× Vraag? Stuur ons een bericht